کیفیت ضبط دستگاهDVRبه چه عواملی وابسته است؟

کیفیت ضبط دستگاهDVRبه چه عواملی وابسته است؟

کیفیت ضبط یک دسـتگاه DVRرا می توان از دو جهت مختلف بررسی کرد.

انــدازه یــا رزولوشــن تصویــر:

انـــدازه تصویــر نقــش زیــادی در ضبــط جزئیــات تصویــر دارد. طبیعتــا هرچــه انــدازه تصویــر ضبـــط شــده بزرگتــر باشــد شــما میتوانیــد جزئیــات بیشــتری را بازیابــی کنیــد. بـرای نشـان دادن انـدازه تصاویـر ضبـظ شـده در دسـتگاه هـای DVRعمومـا از قالـب هـای رزولوشـن تلویزیونــی اســتفاده میشــود.

 

تعـداد فریـم تصویـر در ثانیـه (fps):

 تعــداد فریــم تصویــر در ثانیـه مشـخص می کنــد هـر ثانیـه از فیلـم ضبــط شـــده از چنــد تصویــر ثابـــت تشـــکیل شــده اســت. تعــداد فریــم تصویــر نقـــش زیــادی در ضبــط جزئیـات حـرکات در تصویــر دارد.

طبیعتــا هرچـه تعـداد فریـم شـما بیشـتر باشــد شـما اجسـام متحـرک تصویـر را بـا کیفیــت بهتـری مشـاهده میکنیـد.

 

رابطه روزولوشن با تعداد فریم

دســـتگاه DVRمی تواننـــد حجـــم مشـــخصی از اطلاعـــات را در هـــر ثانیـــه ضبـــط کننــد. در صورتـــی کـــه انـــدازه تصویــر انتخــاب شـــده بــرای ضبـــط از توانایــی دســـتگاه پاییــن تــر باشـــد دســـتگاه تعـــداد فریــم تصاویـر را پاییــن مـی اورد. تنهـا دسـتگاه هایــی میتواننـد تصاویـر بـزرگ را بـا فریـم بـالا ضبـط کننـد کـه از قـدرت پردازنـده بالاتـری برخـوردار باشـند.

بـرای دسـتگاه هایــی کــه تعـداد فریــم آنها در ضبـط بــا کیفیـــت پاییــن مــی آیــد از عبارتـــی مشــابه ایــن عبــارت اســـتفاده میشــود: Recording Resolution Non-Real time Up to D1 اصطـلاح Non-Real timeبـه معنـای ضبط تصاویر در تعداد فریم کمتر از 25فریم خواهد بود.

بـــرای دســـتگاه هایـــی کــه کاهــش تعـــداد فریمــی در آنهــا مشــاهده نمـــی شــود عبارتــی مشـــابه ایــن عبــارت اســـتفاده خواهــد شــد. Recording Resolution Real time D1


جستجو کن
جستجو کن