کیفیت ضبط دستگاهDVRبه چه عواملی وابسته است؟

کیفیت ضبط دستگاهDVRبه چه عواملی وابسته است؟

کیفیت ضبط یک دسـتگاه DVRرا می توان از دو جهت مختلف بررسی کرد.

انــدازه یــا رزولوشــن تصویــر:

انـــدازه تصویــر نقــش زیــادی در ضبــط جزئیــات تصویــر دارد. طبیعتــا هرچــه انــدازه تصویــر ضبـــط شــده بزرگتــر باشــد شــما میتوانیــد جزئیــات بیشــتری را بازیابــی کنیــد. بـرای نشـان دادن انـدازه تصاویـر ضبـظ شـده در دسـتگاه هـای DVRعمومـا از قالـب هـای رزولوشـن تلویزیونــی اســتفاده میشــود.

 

همه چیز درباره کاربرد، نحوه عملکرد و قابلیت دستگاه DVR

همه چیز درباره کاربرد، نحوه عملکرد و قابلیت دستگاه DVR

قبل از پرداختن به مبحث قابلیت دستگاه DVR، بهتر است بدانیم این دستگاه چیست. دستگاه DVR در ساده ترین حالت، سرور سیستم امنیتی دوربین مداربسته است. در سیستم مداربسته آنالوگ (Analog)، دوربین های مداربسته به دستگاه DVR متصل می شوند. واژه DVR از کلمه لاتین Digital Video Recorder گرفته شده است. برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ دستگاه های ضبط ویدئو (Video Recorders) در لاس وگاس معرفی شدند.

در واقع می توان DVR را واسطی میان دوربین مداربسته و نمایشگر دانست. DVR تصاویر آنالوگ را از دوربین دریافت می کند، به داده های دیجیتال تبدیل می سازد، در هارد دیسک ذخیره سازی می کند و این داده ها بصورت تصاویر روی نمایشگر مانیتور می شوند.

جستجو کن
جستجو کن