تجزیه و تحلیل تصویری VCA

تجزیه و تحلیل تصویری VCA

تکنولوژی دوربین های مدار بسته از زمان ابداعشان تاکنون دچار پیشرفت های سریع و گسترده ای شده است و به نظر می رسد که به رشد خود نیز ادامه خواهد داد. 

 VCA به معنی تجزیه و تحلیل محتوای ویدئویی است که به توانایی دوربین در تجزیه و تحلیل خودکار تصاویر به منظور ثبت وقایع مختلف اشاره دارد.

اساسا، این تکنولوژی وظیفه یک فرد اپراتور را انجام می دهد و می تواند در هر زمان سوژه های مختلف را شناسایی کند. 

فریم در ثانیه (FPS) چیست؟

فریم در ثانیه (FPS) چیست؟

فریم در ثانیه (FPS)

همانطور که میدانید هر تصویر متحرک از تعدادی تصویر ثابت تشکیل شده که به صورت متوالی به نمایش در می آیند. این نمایش مسسلی وار در مغز انسان این تصور را ایجاد میکند که تصویر در حال حرکت است. طبیعتا هرچه تعداد تصاویر ثابت به وجود اورنده یک تصویر متحرک بیشتر باشد شما جزئیات بیشتری از حرکات را خواهد دید.

کاربرد BLC، HLC و WDR در دوربین مداربسته

کاربرد BLC، HLC و WDR در دوربین مداربسته

 HLC ،BLC و WDR در دوربین مداربسته

ویژگی های مختلفی در دوربین های مداربسته وجود دارد که مصرف کنندگان اغلب با عملکرد آن ها آشنایی ندارند. به همین جهت ممکن است در انتخاب محصول مورد نظر خود دچار اشتباه شوند. به همین جهت در این مقاله قصد داریم تا شما را با چند اصطلاح و ویژگی رایج در دوربین های مداربسته آشنا کنیم.  ویژگی هایی مانند HLC ،BLC و WDR و … برای کیفیت و وضوح تصاویر ویدئویی در دوربین مداربسته در شرایط مختلف نوردهی در طول روز بسیار مهم هستند.

۶ دلیل برای تبدیل دوربین آنالوگ به دوربین تحت شبکه

۶ دلیل برای تبدیل دوربین آنالوگ به دوربین تحت شبکه

هنوز خیلی از زمانی که دوربین های مداربسته به عنوان نوآوری جدید به کسب و کارها معرفی شد و برای آنها آرامش خاطر و امنیت به ارمغان آورد، نمی گذرد. هرچند، امروزه کمپانی های مدرن سازنده دوربین های امنیتی، تکنولوژی دوربین های آنالوگ را منسوخ می دانند. استاندارد جدید صنعت دوربین های مداربسته به سوی دوربین های تحت شبکه گرایش پیدا کرده است.

آشنایی با دوربین های مداربسته پلاک خوان سری ANP

آشنایی با دوربین های مداربسته پلاک خوان سری ANP

قابلیــت شــمارش یــا تشــخیص خــودکار ســوژه یــا (Automatic Number Plate Recognition) در بسـیاری از دوربیـن هـای مداربسـته وجـود دارد. و بـه عنـوان یـک تکنولــوژی کارآمــد و متحــول کننــده در صنعــت سیســتم هــای نظارتــی و امنیتــی محســوب مــی گــردد. بــا اســتفاده از تکنولــوژی بکاررفتــه در ایــن نــوع از دوربیــن هــا در کنــار نــرم افــزار مدیریـت تصاویـر 5200-iVMSبسـیاری از مشـکلات ترافیکـی، مدیریـت مـکان کسـب و کار، پارکینــگ هــای بــزرگ و ... برطــرف مــی گــردد.

آشنایی با استاندارد ONVIFدر دوربین مداربسته

آشنایی با استاندارد ONVIFدر دوربین مداربسته

در هنـــگام انتخـــاب یـــک سیســـتم دوربیـــن مداربســـته در اماکـــن مســـکونی یـــا تجــاری چندیـــن فاکتـــور مهـــم را بایـــد در نظـــر گرفـــت.

اگـــر در زمینـــه خریـــد دوربیـــن مداربســـته تحقیـــق کوچکـــی انجـــام داده باشـــید بــه احتمـــال زیــاد بـــه عبــارت ســـازگار بــا ONVIF نیــز برخــورد کــرده ایــد. امــا شــاید بــا معنــا و کاربــرد آن آشــنایی لازم را نداشــته باشــید.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت دوربین مداربسته

عوامل تاثیرگذار بر قیمت دوربین مداربسته

یکی از بزرگ ترین دغدغه خریداران دوربین مداربسته همواره قیمت این سیستم ها بوده و هست .

این به این معنی نیست که دوربین مداربسته مورد نظر گران قیمت است و یا ارزان قیمت ، در هر دو صورت مساله این هست که آیا این دوربین مداربسته مورد نظر دارای قیمت واقعی متناسب با محصول هست و یا قیمت آن مناسب نیست .

اگر بتوانیم به خوبی تحلیل خصوصیات تاثیر گذار بر قیمت دوربین های مداربسته را انجام دهیم ممکن است با دوربین گران قیمتی رو به رو شویم که حتی دارای ارزش بالاتری نسبت به خصوصیاتش می باشد .

و بر عکس ممکن است دوربین مداربسته ای خیلی ارزان باشد ولی کماکان ارزش واقعی پایین تری داشته باشد .

دوربین مدار بسته مخفی و نحوه تشخیص آن

دوربین مدار بسته مخفی و نحوه تشخیص آن

از دوربیـن هـای مخفـی معمـولا در مواقعـی اسـتفاده مـی گـردد کـه شـخص مایـل بـه زیـر نظـر گرفتـن رفتـار و حـرکات فـرد یـا افـراد مختلـف و یـا حفاظـت از امـوال و یـا وســایلی خــاص اســت. دوربیــن هــای مــدار بســته مخفــی در ابعــاد و اشــکال مختلفــی سـاخته مـی شـوند کـه معمـولا سـاختاری شـبیه بـه یـک دوربیـن را نداشـته و همیـن دلیـل آنچنـان منجـر بـه جلـب توجـه نمـی شـوند.

تشخیص دستکاری در دوربین مداربسته

تشخیص دستکاری در دوربین مداربسته

قابلیت Tamper detection یکی از آپشن های موجود در دوربین های تحت شبکه است که این امکان را فرآهم می کند که در زمانی که دوربین مورد دستکاری و تخریب قرار می گیرد بوسیله آلارم به شما اطلاع دهد. 
زمانی که این مسئله رخ می دهد و شخصی سعی بر صدمه زدن به دوربین داشته و یا به هر نحوی بخواهد جلوی کار آن را بگیرد و تصویر آن را بپوشاند،

آلارم ها به صدا در آمده و شما پس از اطلاع می توانید به سراغ تصاویر رفته و مسئله را بررسی نمایید. 

انواع نویز درتصویر دوربین های مداربسته

انواع نویز درتصویر دوربین های مداربسته

یکی از چالش هایی که کاربران دوربین مداربسته و سیستم های نظارت تصویر همواره با آن دست و پنجه نرم می کنند ، وقوع نویز در تصاویر می باشد که یا در لحظه ی نصب دوربین یا پس از مدتی گذشت عمر سیستم نصب شده نمایان می شود . در این مقاله به بحث و بررسی درباره ی انواع نویز خواهیم پرداخت .

جستجو کن
جستجو کن