آشنایی با استاندارد ONVIFدر دوربین مداربسته

در هنـــگام انتخـــاب یـــک سیســـتم دوربیـــن مداربســـته در اماکـــن مســـکونی یـــا تجــاری چندیـــن فاکتـــور مهـــم را بایـــد در نظـــر گرفـــت.

اگـــر در زمینـــه خریـــد دوربیـــن مداربســـته تحقیـــق کوچکـــی انجـــام داده باشـــید بــه احتمـــال زیــاد بـــه عبــارت ســـازگار بــا ONVIF نیــز برخــورد کــرده ایــد. امــا شــاید بــا معنــا و کاربــرد آن آشــنایی لازم را نداشــته باشــید.

عضو این خبرخوان RSS شوید
جستجو کن
جستجو کن