آشنایی با استاندارد ONVIFدر دوربین مداربسته

آشنایی با استاندارد ONVIFدر دوربین مداربسته

چاپ پست الکترونیکی

در هنـــگام انتخـــاب یـــک سیســـتم دوربیـــن مداربســـته در اماکـــن مســـکونی یـــا تجــاری چندیـــن فاکتـــور مهـــم را بایـــد در نظـــر گرفـــت.

اگـــر در زمینـــه خریـــد دوربیـــن مداربســـته تحقیـــق کوچکـــی انجـــام داده باشـــید بــه احتمـــال زیــاد بـــه عبــارت ســـازگار بــا ONVIF نیــز برخــورد کــرده ایــد. امــا شــاید بــا معنــا و کاربــرد آن آشــنایی لازم را نداشــته باشــید.

ONVIFچیست؟

Open Network Video مخفــــف عبــــارتONVIF Interface Forumاســت کــه ترجمــه تحــت الفظــی ن انجمــن ارتبـاط بــاز ویدئویـی شــبکه مـی شـود. ONVIFیـک پروتـکل جهانـی اسـت کـه بـرای تسـهیل توسـعه و اسـتفاده از یـک اسـتاندارد بـاز جهانـی بـرای محصــولات و تجهیــزات امنیتــی و نظارتـی سـاخته شـده اسـت. در گذشــته اگـر یــک محصـول جدیـد (بــرای مثـال یــک دوربیــن مــدار بســته) توسـط یــک کمپانـی تولیــد و بــه بــازار عرضــه مــی گردیــد و شـما آن را خریــداری مــی کردیــد و NVRای از یــک برنـد دیگــر داشـتید دسـتگاه ضبــط NVRشـما قـادر بـه پشــتیبانی از دوربیــن شــما نبـود. امــا امـروزه بـا جــود اسـتاندارد ONVIFدر صورتـی کـه برنـدی کـه خریـداری مـی کنیـد از ایـن اسـتاندارد پیـروی نکنـد دســتگاه هـای شـما بـا یکدیگــر سـازگاری خواهنـد داشـت.

برای رفـع ایـن مشـکل و سـهولت در نصـب دوربیـن مداربســته تحــت شـبکه از برندهــای مختلـف، ایـن ســازمان در سـال 2008توسـط شـرکت هـای ،Axis Boschو Sonyتاســیس گردیــد کـه تولیـدکننـدگان، توســعه دهنــدگان نــرم افــزار، و ســایر نهادهــای مرتبــط مـی توانســتند در آن عضـو شـوند.

 

دستور العمل های ONVIF

اصـــول اولیـــه اســـتاندارد ONVIFشـــامل استانداردســازی ارتبــاط بیـن تجهیــزات و دسـتگاه هــای ،IPسازگارســازی انــواع تجهیــزات مداربسـته بــا یکدیگــر فــارغ از نـوع برنـد آنهــا و پشـتیبانی از تمامــی محصـولات از کمپانــی هـای مختلـف اسـت. دســـتور العمـــل هــای ONVIFبـــه طــور کلــی شـــامل مــواردی ماننـــد تنظیمـــات مربــوط بــه نصـــب دوربیــن هــای ،IPردیابــی دســتگاه هـا در شــبکه، مدیریــت دســتگاه، کنتــرل دوربیــن مـدار بســته PTZو تجزیــه و تحلیـل ویدئویـی مـی گـردد.

در واقــع ایــن اســتاندارد دارای نســخه یــا پروفایـل هــای متعــددی اسـت.

پروفایـل Cبـرای نقـاط کنتــرل دسترســی مبتنــی بــر IPاســت؛

پروفایــل Gبــرای ذخیــره و بازیابــی اطلاعـــات اســـت.

و پروفایـــل Sبـــرای سیســـتم هــای ویدیویـــی مبتنــی بــر IPاســت.

 

مزایای ONVIF

بــــا وجــــود اســــتاندارد ONVIFآزادی بیشــــتری در انتخـــاب تجهیـــزات مداربســـته از برنــد هــای مختلــف خواهیــد داشــت. زیــرا در ایــن تجهیـزات دیگــر نیــازی بــه پیــروی از یــک دســتور العمــل مختــص هــر کــدام از برندهــا نیســت و همگــی از ONVIFپیـــروی مـــی کننـــد. پلتفـــرم ONVIF ااکثــر ویژگـی هـای موجــود در دوربیـن هـای تحـت شــبکه را در اختیـار دارد. هــــر چــــه دســــتور العمــــل هــــای ONVIFدر دســـتگاه هـــای بیشــتری پیــاده ســـازی گــردد، ارائـــه دهنـدگان سیسـتم هــای نظارتـی مـی تواننـد زمــان کمتــری را بــرای توسـعه دســتورالعمل هـای اختصاصــی رابـط کاربـری در محصـولات خـود صـرف کــرده و در عــوض زمــان بیشـتری را بــرای توسـعه ویژگــی هــای جدیــد در محصــولات خــود صــرف کننـد.

 

معایب ONVIF

بــا تمــام ایــن توصیفــات اســتاندارد ONVIFدارای معایبــی نیـز مـی باشــد. دو موضـوع مهـم در ارتبـاط بــا انتخــاب تجهیزاتــی کـه بــا اســتاندارد ONVIF ســازگار هسـتند وجــود دارد:

کیفیـت اجـرای دسـتور العمل هـای پروتـکل ONVIF توسـط تولیدکننـدگان کیفیـت

نحـوه ادغـام پروتـکل ONVIFبا پروتکل سازنده

هــر کــدام از دو مــورد بـالا دارای امــا و اگرهایــی اســت کـه در میــزان بازدهـی پروتــکل ONVIFتاثیرگــذار بـوده و نقــص و کمبـود کیفیــت در هــر کــدام از دو مــورد بــالا کیفیــت و بازدهــی ایـن اســتاندارد را کاهـش مـی دهـد.

(0 رای‌ها)

3245 نظرها

نظر دادن

جستجو کن
جستجو کن