آشنایی با دوربین های مداربسته پلاک خوان سری ANP

قابلیــت شــمارش یــا تشــخیص خــودکار ســوژه یــا (Automatic Number Plate Recognition) در بسـیاری از دوربیـن هـای مداربسـته وجـود دارد. و بـه عنـوان یـک تکنولــوژی کارآمــد و متحــول کننــده در صنعــت سیســتم هــای نظارتــی و امنیتــی محســوب مــی گــردد. بــا اســتفاده از تکنولــوژی بکاررفتــه در ایــن نــوع از دوربیــن هــا در کنــار نــرم افــزار مدیریـت تصاویـر 5200-iVMSبسـیاری از مشـکلات ترافیکـی، مدیریـت مـکان کسـب و کار، پارکینــگ هــای بــزرگ و ... برطــرف مــی گــردد.

جستجو کن
جستجو کن