پروژه های زرین شهر

    پروژه های تجاری :

نوع پروژه نام مجموعه نوع خدمات توضیحات پروژه
مشاوره میوه سرای یزدانی  مشاوره تلفنی برند Top Cam- مبارکه
اجرا و مشاوره مشاور املاک خوزستان خرید و نصب دوربین مداربسته برندVideo park- زرین شهر خیابان سجاد
مشاوره پیتزا پل مشاوره تلفنی زرین شهر-آقای سلیمیان
مشاوره نمایشگاه اتومبیل یکتا مشاوره حضوری شهر زاینده رود-آقای قاسمی
اجرا و مشاوره گل فروشی دارابی خرید و نصب دوربین مداربسته برندهای Max Vision- مبارکه
مشاوره میوه فروشی اکبری مشاوره تلفنی زیباشهر-آقای اکبری
اجرا و مشاوره بستنی فروشی نادری خرید و نصب دوربین مداربسته برند RDS- زیباشهر
مشاوره میدان میوه تره بار  مشاوره حضوری زرین شهر- آقای صادقی

 

    پروژه های مسکونی:

نوع پروژه نام مجموعه نوع خدمات توضیحات پروژه
اجرا و مشاوره آقای عطایی خرید و نصب دوربین مداربسته برند Top Cam- کچوئیه
اجرا و  مشاوره آقای کیانی خرید و نصب دوربین مداربسته برندTop Cam- مبارکه
مشاوره آقای ابراهیمی مشاوره تلفنی مبارکه شهر مجلسی
اجرا و مشاوره آقای علایی خرید و نصب دوربین مداربسته برند RDS- مبارکه
اجرا و مشاوره آقای خندان کریمیان خرید و نصب دوربین مداربسته برند Max Vision- باغ بهادران
اجرا مشاوره آقای کبیری خرید و نصب دوربین مداربسته برند Video Park- زیباشهر
اجرا و مشاوره آقای سلیمانی خرید و نصب دوربین مداربسته برند uni view- دهسرخ
مشاوره آقای صادقی مشاوره حضوری مبارکه -نکوآباد
مشاوره آقای طالبیان مشاوره تلفنی زرین شهر خیابان حافظ
اجرا و مشاوره آقای طالبی خرید و نصب دوربین مداربسته برند  RDS- سده لنجان
اجرا و مشاوره آقای صفائیان  خرید و نصب دوربین مداربسته برند VPM - زرین شهر بلوار سعدی
مشاوره آقای محمدی مشاوره تلفنی زرین شهر خیابان سجاد
اجرا و مشاوره آقای نصوحی خرید و نصب دوربین مداربسته  برند TOP Cam - مبارکه
مشاوره آقای ستاری مشاوره تلفنی زرین شهر خیابان شریعتی
مشاوره آقای اسحاقی مشاوره تلفنی زرین شهر خیابان شیخ بهایی
اجرا و مشاوره آقای صفائیان خرید و نصب دوربین مداربسته برند Max Vision- زرین شهر

    پروژه های صنعتی:

نوع پروژه نام مجموعه نوع خدمات توضیحات پروژه
اجرا و مشاوره گاوداری نصیری خرید و نصب دوربین مداربسته  برندDahua- مبارکه
اجرا و مشاوره کارگاه خرید و نصب دوربین مداربسته برندHik Vision- باغ بهادران
مشاوره دامداری کریمیان مشاوره حضوری زرین شهر-آقای کریمیان
مشاوره رادیات سازی ایران  مشاوره حضوری مبارکه - آقای بابایی
اجرا و مشاوره انبار ضایعات خرید و نصب دوربین مداربسته برند Max Vision- باغ بهادران
مشاوره منطقه کارگاهی  مشاوره حضوری سده لنجان--آقای معتمدی
اجرا و مشاوره تولیدی پوشاک نویان خرید و نصب دوربین مداربسته برند VPM - زرین شهر خیابان باهنر
جستجو کن
جستجو کن